Staat

Tatoningen is een constitutionele monarchie waarin de driemachtenleer en het transparantiebeginsel ver zijn doorgevoerd. Zo kent het land drie officiële staatshoofden, een staatsinrichting met een wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht en is het verplicht voor volksvertegenwoordigers om een eed af te leggen.

Bestuur en Instellingen

De staat Tatoningen bestaat uit 17 unies en een zestal speciale regio’s.

Overheid

Tatoningen is een constitutionele erfmonarchie en staatsrechtelijke een parlementaire democratie. De wetgevende macht ligt bij het parlement, voorgezeten door twee ministers: De minister-president en de ombudsminister (ook wel ante-minister genoemd). De koning of koningin vervult een ceremoniële en niet-bindende, raadgevende rol.

Eed van Bartholomeus

Eén van de grondleggers van de moderne Tatoonse staat, Bartholomeus Coenraad, schreef ook de eed die politici moeten afleggen, alvorens zij hun ambt mogen bekleden als volksvertegenwoordigers. De eed is bindend, d.w.z., men kan strafrechtelijk vervolgt worden voor het breken van beloften gedaan in de eed. Het afleggen van de eed is vastgelegd in de grondwet.